Regulamin zwiedzania

 Regulamin zwiedzania

Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie

 

1. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do piątku (od godz.10.00 do 17.00) oraz w soboty (od godz. 10.00 do 16.00).

2. Muzeum jest udostępnione dla grup zorganizowanych (od 10 do 50 osób) jak również dla zwiedzania indywidualnego.

4. Wstęp do Muzeum jest bezpłatny – w okienku informacyjnym Muzeum wydawane są nieodpłatnie bilety wstępu.

5. Za oprowadzanie grup przez przewodnika, Muzeum pobiera opłatę w wysokości 30 zł. Opłata ta jest płatna jednorazowo przed rozpoczęciem zwiedzania i obowiązuje dla grup do 25 osób (bez względu na liczbę osób i ich wiek).

5. Po Muzeum oprowadzają wyłącznie osoby upoważnione przez Dyrektora.

6. Z opłaty za oprowadzanie grup przez przewodnika zwolnieni są:

  • grupy zorganizowane z terenu powiatu działdowskiego

  • posiadacze legitymacji muzealniczych lub członkowskich SMP.

7. Czas zwiedzania z przewodnikiem to ok. 1,5 godziny (90 minut).

8. Muzeum jest nieczynne w niedziele, poniedziałki i święta. W okresie wakacyjnym Dyrektor może zarządzić otwarcie Muzeum w niedziele.

9. Ostatni zwiedzający są wpuszczani do Muzeum na 60 minut przed jego zamknięciem.

10. Dyrektor może zarządzić zamknięcie Muzeum w inne dni ze względów organizacyjnych.

11. Przed wejściem do sal wystawowych należy pozostawić w szatni okrycia wierzchnie, bagaże, parasole itp.

12. Dzieci do lat 14 mogą zwiedzać Muzeum tylko pod opieką dorosłych.

13. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowania podopiecznych oraz szkody będące wynikiem celowych uszkodzeń lub zniszczeń eksponatów, urządzeń lub innych elementów znajdujących się w obiekcie.

14. W Muzeum dozwolone jest robienie zdjęć i filmowania z wyjątkiem używania statywu lub lampy błyskowej, jakakolwiek eksploatacja uzyskanych fotografii lub filmów możliwa jest jedynie po spełnieniu wymagań przewidzianych w przepisach prawa autorskiego; zwiedzający przyjmuje do wiadomości, że ekspozycja Muzeum jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego a niniejszy regulamin nie reguluje jakichkolwiek licencji na rzecz zwiedzającego.

15. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.

16. Zabrania się utrudniania pracownikom Muzeum wykonywania ich obowiązków służbowych, jak również utrudniania funkcjonowania Muzeum w inny sposób.

17. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia ze zwiedzania części sal ekspozycyjnych obiektu lub eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

18. W Muzeum obowiązuje zakaz:

- dotykania ekranów projekcyjnych;

- palenia tytoniu;

- przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających;

- wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników;

- wchodzenia z lodami, napojami czy spożywania posiłków itp.;

- wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych dla zwiedzania;

- przenoszenia eksponatów i elementów wyposażenia Muzeum poza miejsce ich ekspozycji;

- biegania;

- głośnego zachowywania się.

19. Wszelkich informacji udzielają dyżurujący pracownicy Muzeum.

20. W przypadku ogłoszenia alarmu, np. pożarowego, zwiedzający zobowiązani są do natychmiastowego opuszczenia Muzeum wskazanymi wejściami i do podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną.

21. Skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora Muzeum.

22. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania w miejscach publicznych, osoby winne podlegają odpowiedzialności karnej.

 

Prosimy o stosowanie się do Regulaminu, życzymy przyjemnego zwiedzania.

 

Dyrektor i pracownicy Muzeum