Katalogi Biblioteki Muzeum

KATALOG: HISTORIA OGÓLNA

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł - Tom - Rocznik

1

311

S. Augusiewicz, J. Jasiński, T. Oracki

Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek

2

251

J. Bęk

Poczet królów i książąt polskich

3

47

G. Białuński

Misja prusko -litewska Biskupa Brunona z Kwerfurtu

4

338

G. Białuński

Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich

5

387

Red.: K. Chrzan, K. Czapla, S. Moździoch

Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia

6

42

R. Czaja

Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu

7

381

R. Czaja, C. Jahnke

Städtelandschaften im Ostseeraum im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit

8

55

Red. G. Duby

Historia życia prywatnego. Tom 2. Od Europy feudalnej do renesansu

9

4

A. Dylewski

Historia pieniądza na ziemiach polskich

10

415

Z. Girzyński

Śpiący rycerz. Zapomniana historia „Nieznanego Żołnierza”

11

295

T. Grabarczyk

Na gardle karanie. Kara śmierci w średniowiecznej Polsce.

12

254

K. Grążawski, M. Dulnicz

Pogranicze kulturowe w Europie średniowiecznej. Słowianie i ich sąsiedzi

13

429

J. Gryguć

Życie w grodzie

14

430

J. Gryguć

Czasy wojów i rycerzy

15

431

J. Gryguć

Na dworze króla

16

432

J. Gryguć

Jak budowano kościoły i pałace?

17

222

Red. M.F. Jagodziński

Pogranicze polsko - pruskie w czasach św. Wojciecha

18

198

R. Jurga

Machiny wojenne. Zapomniana technika wojskowa

19

404

Red.: G. Korczyński

1. Dywizja pancerna w walce. Czarna Kawaleria gen Maczka od Caen do Wilhelmshaven. Relacje dowódców i żołnierzy

20

244

Red. P. Kucypery, S. Wadyka

Życie codzienne przez pryzmat rzeczy

21

371

E. Ludendorff

Meine Kriegserinnerungen 1914-1918

22

363

Ks. M. Łukaszczyk

Święta Katarzyna. Miejsca kultu Świętej w Polsce

23

391

D. Marzęta

Herby i znaki mennicze na szelągach polskich i z Polską związanych

24

398

Dr J. G. Mayer

Tajemnice sztuki medycznej średniowiecznych zakonnic

25

3

Red. Michelle Perrot

Historia życia prywatnego. Tom 4. Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej

26

224

M. Mierzwiński

Rosyjski oręż zdobiony od XVI do XIX wieku

27

379

J. T. Nowak

Szlak bojowy Legionów Polskich

28

427

A. Paner, J. Iluk

Igraszki z historią czyli starożytność na wesoło

29

428

A. Paner, J. Iluk

Igraszki z historią czyli średniowiecze na wesoło

30

377

W. Polak

Silva Rerum. Szkice historyczne

31

16

S. Rosik, P. Wiszewski

Poczet polskich królów i książąt

32

396

Ch. Sagnier

Odkrywanie świata. Średniowiecze

33

22

J. Salm

Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie światowej

34

386

H. Samsonowicz

Życie miasta średniowiecznego

35

365

Red. W. Sienkiewicz, E. Olczak

Ilustrowany atlas historii Polski. Tom I. Od źródeł po schyłek Jagiellonów

36

187

W. Sieradzan

Misja Benedykta Makraia w latach 1412 - 1413

37

336

D. Sikorski

Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu

38

1

Z. A. Skuza

Ginące zawody w Polsce

39

296

S. Suchodolski

Numizmatyka średniowieczna

40

327

ks. A. Szorc

Mikołaj Kopernik. Kanonik warmiński

41

385

Red. Ż. Sztylc, ks. D. Zagórski, A. Radzimiński, R. Biskup

Fundamenty średniowiecznej Europy

42

397

Red. A. Szymczakowa

Człowiek w średniowieczu. Między biologią, a historią

43

328

s. B. G. Śliwińska CSC

Dzieje zgromadzenia sióstr św. Katarzyny dziewicy i męczennicy

44

184

Red. B. Śliwiński

Studia z dziejów średniowiecza. Nr 10. Mieszczanie, Wasale, Zakonnicy

45

185

Red. B. Śliwiński

Studia z dziejów średniowiecza. Nr 12. Krzyżacy, Szpitalnicy, Kondotierzy

46

297

J. Tyszkiewicz

Geografia historyczna Polski w średniowieczu

 

 

 

 

KATALOG: HISTORIA REGIONÓW

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł - Tom - Rocznik

1

323

Red. S. Achremczyk

Dziedzictwo Warmii. Lidzbark Warmiński 1308-2008

2

339

S. Achremczyk

Między Wisłą a Niemnem. Szkice historyczne

3

308

Red. S. Achremczyk, J. Cygański

Rocznik Olsztyński XVII

4

312

Red. S. Achremczyk

Poczet biskupów warmińskich

5

310

S. Achremczyk

Warmia

6

316

Red. S. Achremczyk

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krzewienie wiedzy

7

342

L. Adamczewski

Łuny nad jeziorami. Agonia Prus Wschodnich

8

335

B. Beba

Współczesna sztuka ludowa na Warmii i Mazurach

9

375

Red. M. Białkowski, Z. Biegański, W. Polak

Ludzie wolności w regionie kujawsko-pomorskim

10

372

Red. M. Białkowski, W. Polak

Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński na ziemi pomorskiej i kujawach

11

221

G. Białuński

Ród Prusa Kleca

12

182

G. Białuński

Ród Prusa Kleca

13

376

Red. Z. Biegański, W. Polak, M. Białkowski

W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie

14

19

R. Biskup

Das Domkapitel von Samland (1285-1525) Prussia Sacra 2

15

307

Red. A. Bogdanowicz

Hieronim Skurpski

16

324

Red. W. Brendy, J. Kiełbik

Pogranicza. Ludzie pogranicza

17

325

Red. W. Brendy

Pogranicza. Przestrzeń kulturowa

18

380

Z. Chojnowski

Wyobraźnia historyczna Mazurów pruskich. Studia i źródła

19

318

Red. T. Chrzanowski

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Kuchnia dawnych ziem pruskich – tradycja i nowoczesność

20

306

Red. J. Cygański, S. Achremczyk

Rocznik Olsztyński XVIII

21

305

Red. L. Czubiel, J. Jasiński

Rocznik Olsztyński XVI

22

413

Red. Sz. Drej, P. Kozłowski

Nowe studia grunwaldzkie. Tom I

23

414

Red. Sz. Drej, P. Kozłowski

Nowe studia grunwaldzkie. Tom I

24

434

Red. Sz. Dreej, P. Kozłowski

Nowe Studia Grunwaldzkie. Tom II

25

435

Red. Sz. Dreej, P. Kozłowski

Nowe Studia Grunwaldzkie. Tom II

26

320

Red. J. Duma

Onomastyka regionalna

27

285

U. Dzenis

Historia mojego życia

28

282

M. Dzimira

Lidzbark Welski. Dzieje miasta 1920 - 1939

29

283

M. Dzimira

Historia Lidzbarka 1301 – 2011. Tajemnice i ciekawostki

30

345

A. Gąsiorowski

Podróże historyczne i krajoznawcze na pograniczu pruskim 1466-1939

31

294

K. Górski

Dzieje Malborka

32

287

Red. K. Grążawski, J. Gancewski

Zjawiska magiczno – demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na tle porównawczym

33

216

A. Grochowski, P. Miecznik, M. Nowakowski

Miejsca Pamięci Narodowej Mławy i Ziemi Mławskiej

34

217

A. Grochowski, P. Miecznik, M. Nowakowski

Najciekawsze zabytki Mławy

35

218

A. Grochowski

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej. Zarys dziejów 1958-2008

36

39

M. Idzik-Ropa

Zaproszenie do Bydgoszczy

37

332

G. Jasiński

Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914)

38

215

Red. R. Juszkiewicz, L. Zyner

Ziemia Zawkrzeńska. Tom XVI

39

56

Red. R. Juszkiewicz, L. Zyner

Ziemia Zawkrzeńska. Tom XV

40

354

Red. P. Kardela

Olsztyński czerwiec '89

41

259

R. Kempa

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w woj. warmińsko - mazurskim

42

340

W. Kętrzyński

O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich

43

344

W. Kętrzyński

O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich

44

334

J. Kiełbik

Miasta warmińskie w latach 1466-1772. Samorząd, społeczeństwo, gospodarka

45

317

Red. J. Kiełbik

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. O zdrowiu i chorobie

46

192

E. Kilorska, M. Kilorski

Kafle z terenu dawnych Prus Królewskich

47

7

F. Kiryk

Czarny Dunajec i okolice. Zarys dziejów do roku 1945

48

362

Red. I. Kotowicz-Borowy

Janusz Królik. Muzealnik i Regionalista

49

388

E. Kowalczyk-Heyman

Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą, a Biebrzą)

50

11

R. Kowalski

Napoleon w Ostródzie 1807-2007

51

292

B. Kuźniewski

Tannenberg 1914 - 2014

52

291

B. Kuźniewski, A. Suchowiecki

Obóz jeniecki. Stalag IB Hohenstein

53

2

I. Lewandowska

Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur

54

322

I. Lewandowska

Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur

55

50

Red. K. Lisowska

W przeźroczu symbolu grunwaldzkiego – warsztaty polsko-litewskie

56

253

J. M. Łapo

Czarci Ostrów. Wielki zbiór podań ludowych z Mazur

57

424

Z. Maciakowska

Kształtowanie przestrzeni miejskiej głównego miasta w Gdańsku do początku XV wieku

58

343

K. Małłek

Mazury polskie. Pamiętniki

59

8

S. Mazur

20 lat Państwowej Straży Pożarnej 1992-2012

60

209

J. Muller

Dzieje Ostródy

61

30

K. Obitz

Dzieje ludu mazurskiego

62

411

K. Obitz

Dzieje ludu mazurskiego

63

208

E. Osiak

XVII- wieczny ośrodek złotniczy w Brodnicy

64

319

J. Piątkowska-Małecka

Zwierzęta w gospodarce ludności zamieszkującej ziemie Polski pólnocno-wschodniej we wczesnej epoce żelaza

65

309

P. Piotrowski

Walki o miasta Mazowsza Północnego podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku

66

374

Red. W. Polak

Oni tworzyli naszą historię. Prace laureatów wojewódzkiego konkursu im. gen. bryg. Prof. Elżbiety Zawackiej 2009-2013

67

190

J. Powierski

Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965 – 1995. Tom I

68

191

J. Powierski

Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965 – 1995. Tom II

69

255

J. Regulski

Nad Wkrą

70

280

J. Regulski

W urokliwej gminie. Opowiadanie satyryczne

71

281

J. Regulski

O Żeromskim, Mazurach i Działdowie

72

436

P.M. Rozdżestwieński, J. Wojewoda

Bzura Rawka 1914-1915. Wielka Wojna na terenie powiatu sochaczewskiego

73

437

Red. P. Rozdżestwieński, J. Wojewoda

Rocznik Sochaczewski. Zeszyt 1/2016

74

279

F. Skibicki

Lidzbark naszych przodków

75

249

T. Sowiński

Tajemnice Warmii i Mazur cz. 1

76

250

T. Sowiński

Tajemnice Warmii i Mazur cz. 2

77

26

A. Stachurski

Warmia und Mazury. Stadte und Stadtchen

78

189

M. Stokowski

Legendy i opowieści Zamku Malbork

79

403

E. Sukertowa

Mazurzy w Prusach Wschodnich

80

41

E. Sukertowa-Biedrawina

Diabeł na Mazurach w baśniach i podaniach

81

213

Red. A. Szalkowski

Rocznik Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Tom I

82

214

Red. A. Szalkowski

Rocznik Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Tom II

83

333

A. Szorc, I. Makarczyk

Warmia w dobie potopu szwedzkiego 1654-1660

84

258

K. Trybulski

Ballada o rycerzu krzyża

85

401

K. Trybulski

Wyspa Marii

86

412

K. Trybulski

Wzgórze nad jeziorem

87

241

W. Wielopolski

Pogrom Teutonów

88

54

M. Zientara-Malewska

O różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zamkach. Baśnie i legendy warmińskie

 

 

 

KATALOG: HISTORIA PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO (ZAKONU)

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł - Tom - Rocznik

1

225

U. Arnold

Quellen und Studien zur Gesichte des Deutschen Ordens Beitrage 2

2

226

U.Arnold

Quellen und Studien zur Wirtschaftsentwieklung des Deutschen ordens im mittelalter

3

228

U. Arnold

Quellen und Studien zur Stadt und Orden

4

237

U. Arnold

Quellen und Studien zur Elisabeth der Deutsche orden und ihre Kirche

5

382

M. Broda

Lekarze w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach w XIV-XV wieku

6

230

H. S. Brunjes

Quellen und Studien zur Die Deutschordenskomturei in Bremen

7

346

Red. R. Czaja, A. Radzimiński

Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Tom II

8

227

M. Diefenbacher

Quellen und Studien zur Teritorienbitdung des Deutschen ordens am unteren Neckar

9

186

W. Długokęcki

Elita władzy miasta Malborka w średniowieczu

10

243

Piotr z Dusburga

Kronika Ziemi Pruskiej

11

204

S.Ekdahl

Die „Banderia Prutenorum” des Jan Długosz eine Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410

12

203

S.Ekdahl

Die Schlacht bei Tannenberg 1410

13

205

S.Ekdahl

Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410/1411 Teil 1

14

207

S.Ekdahl

Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410/1411 Teil 2

15

175

B. Gałązka

Kuchnia Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego w Malborku

16

399

Red. J. Gancewski

Krajobraz grunwaldzki w dziejach polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków. Wokół mitów i rzeczywistości

17

219

M. Hoftka

Wielka wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim 1409- 1411

18

206

Red. Bernhart Jahnig

Beitrage zur militargeschichte des preusswnlandes von der Weltkriege

19

233

B. Jahnig

Quellen und Studien zur Johann von Wallenrode O.T

20

10

S. Jóźwiak

Centralne i terytorialne organy władzy Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1410. Rozwój, przekształcenia, kompetencja

21

194

S. Jóźwiak

Wywiad i kontrwywiad w Państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach

22

193

S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski

Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 1409 - 1411

23

200

S. Jóźwiak, J. Trupinda

Krzyżackie Zamki Komturskie w Prusach. Topografie i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych

24

174

S. Jóźwiak, J. Trupinda

Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309 - 1457)

25

232

E. Kustatscher

Quellen und Studien zur Die Deutschorden spfarre sarnthein

26

52

M. Kosman

Krzyżacy w historii i legendzie wieków. W 600 rocznicę grunwaldzkiej wiktorii

27

293

S. M. Kuczyński

Bitwa pod Grunwaldem

28

407

K. Kwiatkowski

Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach 1230-1525

29

347

K. Kwiatkowski

Zakon niemiecki jako „Corporatio Militaris” Tom I

30

390

H. Leśniowski

W cieniu bitwy pod Grunwaldem. Tannenberg 1914

31

326

H. Leśniowski, R. Odoj

Tajemnice grunwaldzkiego pobojowiska

32

234

E. Maschke

Quellen und Studien zur Domus Hospitalis Theutonicorum

33

177

Red. M. Mierzwiński, A. Chodyński, N. Marciniak, J. Trupinda, i in.

Grunwald 1410. Wybór tekstów źródłowych. Tom I. Narodziny idei krucjatowej

34

303

A. Nadolski

Grunwald. Problemy wybrane

35

236

W. Nobel

Quellen und Studien zur Michael Kuchmeister

36

46

Z. Nowak

Przyczynki źródłowe do historii Zakonu Krzyżackiego w Prusach

37

34

Red. B. Pospieczna

Fundacje artystyczne na terenie Państwa Krzyżackiego w Prusach. Tom I. Katalog wystawy

38

33

Red. B. Pospieczna

Fundacje artystyczne na terenie Państwa Krzyżackiego w Prusach. Tom II. Eseje

39

389

K. Pospieszny

Domus Malbork. Zamek krzyżacki w typie regularnym

40

179

J. Powierski

Prusowie Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski. Tom II, 1

41

180

J. Powierski

Prusowie Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski. Tom II, 2

42

223

J. Powierski

Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski. Tom II, 2

43

423

Robert Rac Fam. OT

Erzherzog Eugen von Habsburg. Hochmeister des deutschen ritterordens (1863-1954)

44

199

M. Radoch

Walki Zakonu Krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku

45

242

A. Radzimiński

Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach

46

195

A. Radzimiński

Kościół w Państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach 1243 - 1525

47

231

M. Reiss

Quellen und Studien zur Deutschordensfamiliaren in Deutschland in drei Jahrzehnten

48

183

W. Rozynkowski

Omnes Sancti et Sanctae Dei Studium nad kultem świętych w diecezjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego

49

245

W. Rozynkowski

Studia nad liturgią w Zakonie Krzyżackim w Prusach z badań nad religijnością w późnym średniowieczu

50

229

E. Schoffler

Quellen und Studien zur Die Deutschordenskommende munnerstadt

51

350

J. Sikorski

Bohaterowie Grunwaldu

52

246

A. Szweda

Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z Zakonem Krzyżackim w Prusach w latach 1386- 1454

53

235

F. Taubl

Quellen und Studien zur Der Deutsche Orden im Zeitalter

54

321

R. Tomkiewicz

Rocznice bitwy pod Grunwaldem w Polsce Ludowej

55

384

T. Torbus

Zamki konwentualne Państwa Krzyżackiego w Prusach

56

178

Red. J. Trupinda

Kancelaria Wielkich Mistrzów i Polska Kancelaria Królewska w XV wieku

57

349

J. Wijaczka

Albrecht von Brandenburg – Ansbach (1490-1568). Ostatni mistrz Zakonu Krzyżackiego i pierwszy książę „w Prusiech”

58

383

J. Wijaczka

Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568) Ostatni mistrz Zakonu Krzyżackiego i pierwszy książę „w Prusiech”

 

KATALOG: OCHRONA ZABYTKÓW

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł - Tom - Rocznik

1

173

P. Antoniak, M. Cherka, F. Elżonowski, K. Wąsowski

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

2

272

Ł. Bratasz, J. Czop, J. Kłyś, R. Kozłowski i inni...

Ochrona zbiorów. Zarządzanie klimatem w muzeach: ochrona zbiorów i energooszczędność

3

36

Red. G. Buhal

Zabytki architektury obronnej. Ochrona, zagospodarowanie, zarządzanie. Tom I

4

14

A. Bujak

Światowe dziedzictwo. Polska na liście UNESCO

5

12

A. Bujak

The World Heritage. Poland on the Unesco List

6

15

A. Bujak

Welterbe der Menschheit. Polen auf der Liste der UNESCO

7

239

J. Cygański i inni

Zamek malowany. Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego

8

302

B. Gadecki

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

9

172

A. Jagielska - Burduk

Zabytek ruchomy

10

298

M. Kołyszko

Konserwacja monet i medali

11

266

P. Kościelecki

Ty także możesz chronić zabytki archeologiczne

12

37

Red. M. Lewicka

Ochrona zabytków architektury obronnej. Teoria, a praktyka. Tom II

13

268

Z. Maniakowska – Jazownik, D. Okrągła, M. Winiarczyk

Skóra w obiektach muzealnych

14

273

D. Okrągła, Ł. Bratasz, T. Łojewski, M. Włodarczyk i inni...

Ochrona zbiorów. Zasady postępowania z obiektami zabytkowymi na podłożu papierowym

15

270

E. Święcka, M. Rogowski

Ochrona zbiorów. ABC profilaktyki konserwatorskiej w muzeum

 

 

KATALOG: ROCZNIKI, PAMIĘTNIKI, KRONIKI, WSPOMNIENIA

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł - Tom - Rocznik

1

151

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXIV – Rok 1958-1959. Zeszyt 1

2

142

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXIV – Rok 1958-1959. Zeszyt 2-3

3

143

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXIV – Rok 1958-1959. Zeszyt 4

4

141

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXV – Rok 1960. Zeszyt 1

5

154

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXV – Rok 1960. Zeszyt 2

6

130

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXV – Rok 1960. Zeszyt 3-4

7

110

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXVII – Rok 1962. Zeszyt 2

8

153

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXVII – Rok 1962. Zeszyt 3

9

120

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXVII – Rok 1962. Zeszyt 4

10

152

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXVIII – Rok 1963. Zeszyt 1

11

119

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXVIII – Rok 1963. Zeszyt 2

12

155

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom XLVI – Rok 1981. Zeszyt 2

13

135

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom XLVI – Rok 1981. Zeszyt 3

14

131

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom XLVII – Rok 1982. Zeszyt 1

15

168

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom XLIX – Rok 1984. Zeszyt 1

16

145

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom XLIX – Rok 1984. Zeszyt 3

17

162

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom L – Rok 1985. Zeszyt 1

18

92

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom L – Rok 1985. Zeszyt 2

19

76

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom L – Rok 1985. Zeszyt 4

20

93

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LI – Rok 1986. Zeszyt 2

21

84

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LI – Rok 1986. Zeszyt 3

22

74

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LI – Rok 1986. Zeszyt 4

23

86

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LII – Rok 1987. Zeszyt 1

24

123

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LII – Rok 1987. Zeszyt 2

25

125

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LII – Rok 1987. Zeszyt 3

26

87

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LIII – Rok 1988. Zeszyt 1-2

27

88

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LIII – Rok 1988. Zeszyt 3-4

28

164

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LIV – Rok 1989. Zeszyt 1

29

163

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LIV – Rok 1989. Zeszyt 2-3

30

127

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LIV – Rok 1989. Zeszyt 4

31

128

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LV – Rok 1990. Zeszyt 2-3

32

129

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LV – Rok 1990. Zeszyt 4

33

137

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LVI – Rok 1991. Zeszyt 1

34

144

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LVI – Rok 1991. Zeszyt 2-3

35

140

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LVI – Rok 1991. Zeszyt 4

36

167

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LVII – Rok 1992. Zeszyt 2-3

37

160

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LVII – Rok 1992. Zeszyt 4

38

134

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LVIII – Rok 1993. Zeszyt 1

39

139

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LVIII – Rok 1993. Zeszyt 2-3

40

136

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LVIII – Rok 1993. Zeszyt 4

41

126

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LIX – Rok 1994. Zeszyt 1

42

138

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LIX – Rok 1994. Zeszyt 2-3

43

75

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LIX – Rok 1994. Zeszyt 4

44

165

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LX – Rok 1995. Zeszyt 1

45

133

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LX – Rok 1995. Zeszyt 2-3

46

166

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom L – Rok 1995. Zeszyt 4

47

132

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LXI – Rok 1996. Zeszyt 1

48

91

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LXI – Rok 1996. Zeszyt 2-3

49

157

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LXI – Rok 1996. Zeszyt 4

50

90

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LXII – Rok 1997. Zeszyt 1

51

89

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LXII – Rok 1997. Zeszyt 2-3

52

158

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LXII – Rok 1997. Zeszyt 4

53

159

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LXIII – Rok 1998. Zeszyt 1

54

161

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LXIII – Rok 1998. Zeszyt 2

55

156

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LXIII – Rok 1998. Zeszyt 3-4

56

118

Red. E Cieślak, S. Hoszowski

Zapiski Historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXIII – Rok 1957. Zeszyt 1-3

57

150

Red. E. Cieślak, S. Hoszowski

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXIII – Rok 1957. Zeszyt 4

58

113

Red. A Hutnikiewicz

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXVI – Rok 1961. Zeszyt 2

59

112

Red. A Hutnikiewicz

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXVI – Rok 1961. Zeszyt 3

60

111

Red. A Hutnikiewicz

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXVII – Rok 1962. Zeszyt 1

61

114

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Tom VI, za I kwartał 1923, Nr 1

62

115

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Tom VI, za II i III kwartał 1923, Nr 2 i 3

63

116

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Tom VI, za IV kwartał 1923, Nr 4

64

117

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Tom VI, za I i II kwartał 1924, Nr 5 i 6

65

45

Red. M. Wojciechowski

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LXXVII – Rok 2012 – Zeszyt 3

 

KATALOG: MUZEA – PRZEWODNIKI I KATALOGI WYSTAW

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł - Tom - Rocznik

1

49

L. Arent

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Historia

2

197

A. Dobry

Kartografia. Katalog zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku

3

188

A. Dobry

Płyty i pomniki nagrobne w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku. Katalog

4

410

Red. A. Grzymkowski, L. Arent, K. Grześkowiak

Mławska kronika archeologiczno-numizmatyczna

5

367

Red. A. Grzymkowski

Mławska kronika archeologiczno-numizmatyczna

6

65

Red. A. Grzymkowski, L. Arent i in.

Mławska kronika archeologiczno-numizmatyczna

7

48

A. Grzymkowski

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Archeologia

8

378

Red. J. Kułakowska-Lis

Muzea polskie

9

261

K. Kwiatkowski

Ulotna historia. Fajki gliniane z badań w Stargardzie

10

262

K. Kwiatkowski

Odkryte stulecie. Stargardzki kwartał IX. W świetle badań archeologicznych

11

263

K. Kwiatkowski

Manufaktura stylów. Wyroby fajansowe z badań w Stargardzie

12

356

J. Łapo

Od spony do niecielnicy. Przewodnik po węgorzewskich pracowniach rękodzielniczych

13

196

E. Mierzwińska, M. Żak

Wielka Księga Bursztynu

14

181

Wyd. M. Mierzwiński, N. Marciniak, A. Chodyński i in.

Pacifica Terra. Prusowie- Słowianie -Wikingowie u ujścia Wisły. Katalog wystawy

15

288

I. Mroczek, F. Skibicki

Ratusz- Muzeum. Przewodnik

16

271

A. Musiałowski

Mennice i monety toruńskie 1233/1238 – 1765. Katalog wystawy

17

278

M. Neider, K. Matuszewska

XXI aukcja. Gdańsk w Prusiech – cz. II. Katalog wystawy

18

240

K. Pospieszny

Malborska rezydencja wielkich mistrzów, królów i cesarzy. Przewodnik

19

238

K. Skórczewski

Miedzioryty

20

220

Red. J. Trupinda

Księżniczka Gocka z Weklic. Wyposażenie grobu z II-III w n. e. Katalog wystawy

21

260

A. Trapszyc

Tradycje rybołówstwa i wędkarstwa na pojezierzu Brodnickim. Katalog wystawy

22

5

B. Umińska

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

23

264

Ł. Wolas

Podziemie Rynku Głównego. Trasa turystyczna śladem europejskie tożsamości Krakowa. Przewodnik

 

KATALOG: SZTUKA

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł - Tom - Rocznik

1

277

M. Brunka

Chojnicka „Bitwa pod Grunwaldem” Ewerysta Zbąskiego

2

32

W. Cieśniewski

Toledo. Malarstwo/Painting

3

313

G. Gizewiusz

Pieśni ludu znad górnej Drwęcy T.I

4

314

G. Gizewiusz

Pieśni ludu znad górnej Drwęcy T.II

5

315

G. Gizewiusz

Pieśni ludu znad górnej Drwęcy T.III

6

23

Red. A. Iwonicka- Nijakowska, A. Klaudzińska

Rok Chopinowski 2010. Impresje – Świadectwa - Ludzie

7

24

Red. A. Iwonicka- Nijakowska, A. Klaudzińska

Rok Chopinowski 2010. Partnerzy – Wyróżnienia - Działania

8

28

P. Obarek

Aktywność wyobraźni

9

29

P. Obarek

Gesty. Znaki. Symbole

10

13

Red. E. Olczak

Polaków dzieje malowane

11

359

Red. B. Osińska

Sztuka i czas. Od prehistorii do średniowiecza

12

38

H. Piotrowska

Życie jest sztuką, a sztuka życiem

13

351

Red. J. Rojek

Olsztyn-Warmia-Mazury. Antologia

14

284

A. Waszczuk

Portret lasu

15

210

Red. M. Wilińska, B. Działoszyński, A. Rossa

Epoki i kierunki w kulturze. Sztuka, literatura, muzyka, teatr i film

 

KATALOG: ŹRÓDŁA HISTORYCZNE

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł - Tom - Rocznik

1

147

Wyd. M. Biskup, K. Kopiński, P. Oliński, J. Tandecki

Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. Tom III (Listopad 1530 – Październik 1535)

2

44

Red. R. Czaja

Ordines Militares. Tom XVI. Die Ritterorden in umbruchs und krisenzeiten

3

43

Red. R. Czaja

Ordines Militares. Tom XVII

4

149

Wyd. J. Dygdała

Lustracje województw Prus Królewskich 1765. Tom I Część II

5

170

J. Dygdała

Lustracja województw Prus Królewskich 1765. Tom II Część I

6

146

Wyd. J. Dygdała

Lustracje województw Prus Królewskich 1765. Tom II Część II

7

148

Wyd. J. Dygdała

Lustracje województw Prus Królewskich 1765. Tom III Aneks

8

121

Wyd. Z. Górski, J. Pakulski, A. Tomczak

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665. Część II

9

83

Red. K. Górski

Źródła do dziejów ekonomii malborskiej. Tom I

10

106

Red. W. Gutowski

Akta wizytacji generalnej diecezji inflanckiej i kurlandzkiej czyli piltyńskiej z 1761 roku

11

78

Red. W. Gutowski

Metryka uczniów toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600-1817. Cz. druga (1718-1817)

12

103

Red. W. Gutowski

Lustracja województw Prus królewskich 1765. Tom I woj. pomorskie. Część I

13

105

Red. W. Gutowski

Lustracja województw Wielkopolskich i Kujawskich 1659-1665. Indeksy do cz. I i II

14

85

Red. W. Gutowski

Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. Tom I (1526- poł. 1528)

15

95

Red. W. Gutowski

Relacja Jerzego Woyny -Okołowa przedstawiciela Rzeczypospolitej w Królewcu w latach 1792-1794

16

107

Red. W. Hejnosz

Źródła do dziejów ekonomii malborskiej. Tom II

17

352

M. Hrynkiewicz, J. Minakowski

Bibliografia wydawnictw (1963-2012) Ośrodka Badań naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie

18

98

Red. A. Hutnikiewicz

Księga długów Miasta Torunia z okresu wojny trzynastoletniej

19

97

A. Hutnikiewicz

Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. Tom II. Część 1

20

81

Red. A. Hutnikiewicz

Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. Tom II. Część 2

21

80

Red. A. Hutnikiewicz

Źródła do dziejów ekonomii malborskiej. Tom III

22

169

K. Kopiński, J. Tandecki

Glossorium wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł Pruskich

23

122

Wyd. K. Kopiński, P. Oliński

Księgi Młodego Miasta Gdańska 1400-1455 [1458-1459]

24

82

Red. J. Kryszak

Księga Ławnicza Sądu Przedmiejskiego Chełmna 1480-1559 (1567)

25

99

Red. J. Kryszak

Księga Ławnicza Starego Miasta Torunia (1428-1456) cz. pierwsza (1428-1443)

26

108

Red. J. Maciejewski

Akta Stanów Prus Królewskich. Tom VIII (1520-1526)

27

96

Red. J. Maciejewski

Księga Czynszów Fary Chełmińskiej (1435-1496)

28

79

Red. J. Maciejewski

Księga Ławnicza Starego Miasta Torunia (1428-1456) cz. druga (1444-1456)

29

77

Red. J. Maciejewski

Metryka uczniów toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600-1817. Cz. pierwsza (1600-1717)

30

331

E. Martuszewski

„Die polonische Sprachfrage in Preussen” Gustawa Gizewiusza jako źródło do badań nad dziejami germanizacji szkolnictwa na Mazurach

31

100

Red. K. Obremski

Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1456-1479)

32

102

Red. J. Skuczyński

Lustracja dóbr królewskich województw Wielkopolskich i Kujawskich 1789. Część II woj. Sieradzkie. Tom I

33

104

Red. J. Skuczyński

Lustracja województw Prus królewskich 1765. Tom I woj. pomorskie. Część III

34

101

Red. J. Skuczyński

Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. Tom II (lipiec 1528-paźdz. 1530)

35

94

Red. J. Skuczyński

Wizytacja Biskupstwa Sambijskiego z 1570 roku

36

124

Wyd. J. Wijaczka

Wizytacja Biskupstwa Sambijskiego z 1569 roku

37

109

Wyd. L. Żytkowicz

Inwentarz Dóbr Stołowych Biskupstwa Włocławskiego z roku 1582

 

 

KATALOG: HISTORIA DZIAŁDOWSZCZYZNY

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł - Tom - Rocznik

1

53

Red. E. Antoszewska, Ł. Cichosz, J. Dzenis i in.

Działdowo

2

358

P. Bystrzycki

Działdowszczyzna w latach II Rzeczypospolitej. Życie społeczno-polityczne

3

257

P. Bystrzycki, Z. Mogilnicki, G. Mrowiński, M. Odachowski i in.

Rocznik Działdowski. Tom V

4

408

F. Gause

Dzieje okręgu i miasta Działdowa

5

402

F. Gause

Gesichte des Amtes und der Stadt Soldau

6

289

Red. K. Grążawski i in.

Rocznik Działdowski. Tom IX. Wydanie jubileuszowe z okazji 670-lecia nadania praw miejskich

7

35

Z. Mogilnicki

660 lat Działdowa. Cztery lata po urodzinach miasta

8

274

Z. Mogilnicki, Ł. Cichosz

Działdowo dawniej i dziś

9

58

Red. G. Mrowiński, M. Odachowski i in.

Rocznik Działdowski. Tom VI

10

256

G. Mrowiński, M. Odachowski, F. Skibicki, E. Sotomska i in.

Rocznik Działdowski. Tom VII

11

40

G. Mrowiński, D. Piotrowicz, J. Zwierz

W stuletnich murach... 1911-2011

12

61

M. Odachowski

Działdowskie bataliony w kampanii wrześniowej

13

433

Red. M. A. Odachowski

Po Działdowie przewodnik niezwykły

14

59

Red. M. Odachowski F. Skibicki i in.

Rocznik Działdowski. Tom VIII. Wydanie specjalne – jubileuszowe z okazji 90-lecia przyłączenia Działdowa do Polski

15

366

M. A. Odachowski

Sylwetki cieszyńskie

16

252

F. Skibicki

Historia działdowskiego zamku. Okres budowy i rozkwitu

17

57

F. Skibicki

Historia działdowskiego zamku. Okres upadku

18

276

F. Skibicki

Działdowo na starej pocztówce

19

370

F. Skibicki

Działdowo na starej pocztówce

20

67

E. Sukertowa-Biedrawina

Na szlaku Jagiełłowym. Powiat Działdowski, a król Władysław Jagiełło

 

KATALOG: PRZEWODNIKI

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł - Tom - Rocznik

1

355

S. Achremczyk

Ośrodek badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 1961-2005

2

27

M. Gieczewska

Polska. Województwo Warmińsko-Mazurskie 2000

3

20

A. Janaszek

Warmińsko - Mazurskie. Album

4

21

W. Kowalski

Warmińsko -Mazurskie. Album

5

6

W. Mierzwa

Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany

6

60

L. Nyga, W. Wółkowski

Na Jagiełłowym Szlaku. Przewodnik po Powiecie Działdowskim

7

62

M. Odachowski

A walk around Działdowo

8

64

M. Odachowski

Spacer po Działdowie

9

63

M. Odachowski

Spaziergang durch Działdowo

10

353

B. Z. Perzyński

Znane i mniej znane. Ciekawe miejsca i miejscowości w powiecie działdowskim

11

267

F. Skibicki

Przewodnik po działdowskim zamku

12

66

W. Wółkowski

Działdowo i okolice. Przewodnik

13

275

S. Zieliński

Izba historii regionu w Suszu. Informator

 

KATALOG: ARCHIWA

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł - Tom - Rocznik

1

68

Red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz

Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31.12.2008 r.)

2

69

Red. J. Bednarek i in.

Przegląd archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Tom 1

3

70

Red. J. Bednarek i in.

Przegląd archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Tom 2

4

71

Red. J. Bednarek i in.

Przegląd archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Tom 3

5

72

Red. J. Bednarek i in.

Przegląd archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Tom 4

6

73

Red. J. Bednarek i in.

Przegląd archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Tom 5

7

373

Oprac. S. Galij-Skarbińska, W. Polak

Dokumenty centralnego Zarządu Zakładów Karnych dotyczące obozów internowania (1982 rok)

 

KATALOG: ARCHITEKTURA

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł - Tom - Rocznik

1

25

M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec

Burgen im Deutschordensstaat PreuBen. Pomesanien, Oberland, Ermland, Masuren

2

364

M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec

Castles of the State of the Teutonic Order in Prussia

3

31

M. Jackiewicz-Graniec, M. Garniec

Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich

4

176

M. Jackiewicz – Garniec, M. Garniec

Zamki Państwa Krzyżackiego w dawnych Prusach. Powiśle, Górne Prusy, Warmia, Mazury

5

17

B. Kaczorowski, A. Opoka, P. Pierściński, S. Tarasow

Zabytki Architektury Polskiej. TOM 3 N-S

6

18

B. Kaczorowski, A. Opoka, P. Pierściński, S. Tarasow

Zabytki Architektury Polskiej. TOM 4 Ś-Ż

 

KATALOG: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł - Tom - Rocznik

1

171

E. Kowalczyk

Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory instrukcji i procedur

2

299

H. Schuman

Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych

3

202

P. Wieczorek

Instytucje kultury. Rachunkowość, sprawozdawczość, gospodarka finansowa, kontrola zarządcza

 

KATALOG: ARCHEOLOGIA

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł - Tom - Rocznik

1

426

M. Andrałojć, J. Sawicka

Praprabajki. Archeologia dla dzieci

2

393

A. Ciesielska

Społeczeństwa Europy pradziejowej

3

400

R. Dąbrowski

Populacje ludzkie z dorzecza Odry i Wisły w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym średniowieczu

4

392

Red.: J. Gackowski

Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały. Tom 2

5

395

K. Garbacz

Opowieści o archeologii

6

329

M. J. Hoffmann

Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e.

7

360

Red. E. Jelińska

Średniowieczne skarby srebrne z Pojezierza Iławskiego w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur

8

304

M. Karczewski

Archeologia środowiska zachodnibałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach

9

330

M. Karczewski

Źródła archeologiczne do badań nad zasiedlaniem krainy wielkich jezior mazurskich w okresie wpływów rzymskich

10

341

Red. Z. Kobyliński

Grodziska Warmii i Mazur. Stan wiedzy i perspektywy badawcze

11

337

J. M. Łapo

Ludowa wizja przeszłości Mazur

12

286

A. Malinowska – Sypek, R. Sypek, D. Sukniewicz

Przewodnik archeologiczny po Polsce

13

369

G. Nawrolska

Początki Elbląga w świetle źródeł archeologicznych

14

348

G. Nawrolska

Powracająca przeszłość Starego Miasta w Elblągu

15

419

Red.: H. Paner

Archeologia gdańska. Tom I

16

420

Red.: H. Paner

Archeologia gdańska. Tom IV

17

421

Red.: H. Paner

Archeologia gdańska. Tom V

18

425

H. Paner

Średniowieczne świadectwa kultu maryjnego. Pamiątki pielgrzymie w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

19

422

B. Paszkiewicz

Archeologia gdańska. Tom VI. Monografia. Moneta w dawnym Gdańsku. Badania archeologiczne w latach 1997-2009

20

247

Z. Skrok

Czy Wikingowie stworzyli Polskę?

21

248

Z. Skrok

Wymowność rzeczy

22

368

Red. J. Wysocki

Badania archeologiczne starych miast Warmii i Mazur a problemy ich rewaloryzacji

23

394

W. Zgłobicki

Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych

 

KATALOG: MUZEA- ZARZĄDZANIE

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł - Tom - Rocznik

1

405

E. Bunsch, R. Sitnik

Kryteria doboru techniki 3D do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego

2

357

Red. M. Drela

Prawo autorskie w działalności muzeów

3

269

J. Grzankowska, N. Rogowski

ABC gość niepełnosprawny w muzeum

4

406

Red. E. Kamińska

Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez internet

5

361

Red. S. Kocewiak

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony muzeów i zbiorów przez pożarem

6

201

F. Matassa

Zarządzanie zbiorami muzeum

7

265

W. Pyzik

Kryteria doboru skanerów i weryfikacji wyników skanowania. Dygitalizacja w muzeach 01

8

290

M. Rogowski

ABC zarządzania kolekcją muzealną

9

9

B. Szmygin

Trwała ruina. Problemy utrzymania i adaptacji

10

51

Red. M. Śliwa

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury

11

409

Red. M. Wysocki

I Kongres Muzealników Polskich

12

300

K. Zalasińska

Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne.

13

301

Red. M. Załucki

Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje

 

 

KATALOG: CZASOPISMA

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł - Tom - Rocznik

1

416

Red.: I. Barańska- Chmielewska

Polska Zbrojna. Nr 10. Październik 2016

2

417

R. Maciejewski

Hexus. Grunwald 1410-2010

3

418

Red.: T. Bohun, B. Brzostek

Mówią wieki. Magazyn historyczny. Wydanie specjalne. Nr 1/2014