HotSpot

Regulamin korzystania z usług bezpłatnego dostępu do Internetu w miejscach publicznych, świadczonych przez Gminę - Miasto Działdowo za pomocą Hot Spotów

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu – Hot spot  (zwany dalej "Regulamin") określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu w miejscach publicznych, świadczonej przez Gminę - Miasto Działdowo z siedzibą przy ul. Zamkowej 12, 13-200 Działdowo.

2. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna a także każda jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do Hot Spot.

3. Regulamin dostępny jest pod adresem www.dzialdowo.eu i  obowiązuje każdego kto podłączy się do Hot Spota. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od Hot Spota.

4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

§2 Zobowiązania i zastrzeżenia Gminy - Miasto Działdowo

1. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

2. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.  

3. Sesja trwa 60 minut - po tym czasie istnieje możliwość ponownego podłączenia się do sieci.

4. Do podłączenia z siecią Hot Spot wymagane jest posiadanie urządzenia z interfejsem sieci bezprzewodowej zgodnym ze standardem IEEE 802.11/a/b/g/n pracującym w paśmie ISM 2,4 GHz lub 5 GHz.

5. W celu uzyskania połączenia w siecią bezprzewodową należy wybrać identyfikator sieci SSID: impk

§3 Obowiązki Użytkownika

1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu. oraz  odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

2. Użytkownik sieci Hot Spot zobowiązuje się do:

a) wykorzystywania sieci wyłącznie do działań zgodnych z prawem,

b) przesyłania i udostępniania treści, które nie naruszają prawa i nie są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącej do użytkownika,

c) nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć dobra osobiste,

d) nie wykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania treści reklamowych,

e) nie rozpowszechniania wirusów komputerowych mogących uszkodzić urządzenia innych użytkowników sieci,

f) stałej kontroli antywirusowej swojego urządzenia,

g) przestrzegania zasad korzystania z sieci, a w szczególności niepodłączania do sieci urządzeń niesprawnych, źle skonfigurowanych lub nieprzeznaczonych do pracy w sieci.

 

§4 Zastrzeżenia - wyłączenie odpowiedzialności

1. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, Gmina - Miasto Działdowo zastrzega sobie prawo
do natychmiastowego zablokowania dostępu do Hot Spota.

2.  Gmina -  Miasto Działdowo nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika.

3. Gmina - Miasto Działdowo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

4. Gmina - Miasto Działdowo nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść użytkownik w związku
z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:

 - utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika;

 - ujawnienie danych użytkownika;

 - opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

5. Użytkownik sam dba o bezpieczeństwo danych przechowywanych na urządzeniach wykorzystywanych do podłączenia do sieci. Gmina - Miasto Działdowo nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane za pośrednictwem Internetu oraz nie odpowiada za działanie oprogramowania pobranego z Internetu.

6. Użytkownik odpowiada za podejmowanie przez siebie działania, które mogą stanowić naruszenie przepisów prawa, w szczególności pobierając i udostępniając w sieci zasoby, które podlegają ochronie z mocy przepisów prawa autorskiego.

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody spowodowane jego działalnością oraz za działania spowodowane przez osoby postronne, które korzystały z zasobów sieci przy pomocy urządzeń wykorzystywanych do pracy w sieci będących jego własnością, za jego zgodą, jak i bez zgody i wiedzy.

§5 Pomoc techniczna

1. W związku z tym, że Gmina - Miasto Działdowo nie prowadzi działalności związanej z serwisem komputerowym, wszelkie konflikty/problemy sprzętu, wykorzystywanego przez Użytkownika do podłączenia się do sieci, uniemożliwiające Użytkownikowi poprawną pracę w sieci, należy usunąć we własnym zakresie.

§6 Postanowienia końcowe

1. Gmina - Miasto Działdowo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad. Obowiązujące zasady umieszczone są na stronie www.dzialdowo.eu.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami stosują się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.